Parochie Heilige Familie
Schoten

Parochie nieuws
Parochie nieuws Vieringen Contact persoon Pastorale werking Info parochie Jaarkalender Foto album Distributielijst Contact Afspraak maken Gastenboek Links Archief Home
Familie-band


Feest van Kana: jaaroverzicht parochie H. Familie.
Goede mensen,

Naar gewoonte geven we op deze dag het reilen en zeilen van onze parochie weer. En dat we het voorbije jaar een levendige gemeenschap zijn met een warm hart voor elkaar, zal blijken!

Bruiloft-kana

Een terugblik:
. Op 2 maart was de waterleiding in de kerk gesprongen. Met man en macht werd er gewerkt om de begrafenis, twee uur na de eerste vaststelling, te laten doorgaan. Het is gelukt maar het was memorabel: doeken in allerhande kleuren en formaten lagen hier om 't doorsijpelende water toch maar wat tegen te houden en 'hier' overlopen was platch, platch, platch...
. Het Heilig Vormsel en de Eerste Communie werden heugelijke gebeurtenissen.
. Het school- en parochiefeest was op alle vlakken een geweldig succes.
. 60 jaar priesterschap van pater Sus werd in Koningshof gevierd op 5 augustus: een prachtig feest in een sfeer van dankbaarheid, vriendschap en gezellig samen-zijn.

. In november werd de St Hubertusmis voorgegaan door pastoor Flor Stes en opgeluisterd door het jachthoornensemble van 'La Garenne'; de Masters van Schoten schonk de opbrengst van zijn kraampjes aan enkele Schotense goede doelen. Verder was er de enthousiaste viering van 'Christus Koning', verzorgd door Chiro Terdonck.

. Onze grot is een rust- en stilteplaats: de vele brandende kaarsen en de geschreven intenties getuigen hiervan. De Rozenkrans wordt daar of in de pastorij gebeden op woensdagavond. De reflectie over het evangelie, gelezen in de daarop volgende zondagsdienst, werd tijdens de Advent vervangen door een bezinning.
. Intussen zijn Advent en Kerstmis achter de rug: de mooie vieringen met veel zang maakten deze periode zin- en beloftevol.
. De schoolmissen zijn telkens fijn uitgewerkt en op kindermaat gebracht.
. De kerkraad liet het buitenschrijnwerk van de kerk en de motor van de kerkklok herstellen; enkele schilderwerken in en buiten de kerk werden uitgevoerd.
. De groendienst vulde de grote bloembakken aan de kerk en de bakken op vensterbanken van de pastorij seizoensgebonden.
. Op 10 januari kwamen 2 teamleden van de pastorale eenheid 'Heilige Veronica' kennis maken met onze parochie.
. Afgelopen maandag was er de jaarlijkse federatiereceptie, georganiseerd door St Cordula: het werd een gezellig treffen.

Op de borden in de kerk hangen herinneringen:
. 12 kindjes werden hier gedoopt waarvan 9 door pater Sus.
. 3 huwelijken werden voltrokken.
. Er waren 18 begrafenissen die alle werden voorgegaan door een diaken of een gebedsleider; zij worden bijgestaan door onze lectoren.
. Het voorbije jaar werden 20 intenties gevraagd: het is een steun wanneer wij tijdens de mis met en voor elkaar kunnen bidden.


Pater Sus, al 13 jaar ben je hier een houvast én ruggensteun voor ons allen. We hopen u nog lang onder ons te mogen hebben. Uit de grond van onze harten: dank!
In onze parochie zijn vele verenigingen actief die alle vertegenwoordigd zijn in de parochieraad.
Voorts bestaat er een liturgisch en een financieel team.
. De pastorij is de ontmoetingsplaats voor de meeste groeperingen en de vergaderruimte voor hun besturen. Hier wordt permanentie gehouden op woensdag- en zaterdagvoormiddag en het archief bewaard.
. Dank zij onze website vonden ongeveer 17 000 bezoekers afgelopen jaar informatie over onze parochie.
. Chiro en Scouts tellen jaarlijks meer leden en bezorgen de kinderen onvergetelijke uren en een bangelijk kamp. Samen helpen zij ook bij het school- en parochiefeest.
. OKRA en Femma bieden een waaier van activiteiten aan: voor elk wat wils.
. Het koor Cantate luistert elke eerste eucharistiemis van de maand op alsook de speciale vieringen. Enkele koorleden zingen maandelijks liedjes met de bewoners in 'Residentie Koningshof'
. De basisschool H. Familie heeft zaal Laagland vernieuwd tot een multifunctionele ruimte met twee extra klaslokalen om het stijgend aantal leerlingen op te vangen.
. Een van de pijlers van Samana is ziekenzorg, een fantastische ploeg van een 20-tal personen en meerdere losse medewerkers. Zij bezoeken ongeveer 200 mensen thuis, in een rustoord of in de Vier Notelaars. Velen kijken uit naar de maandelijkse babbelnamiddagen en de jaarlijkse uitstap in mei. In december bezoeken zij met het 2de en 4de leerjaar van de school hun leden.
. Ook dit jaar zijn er enthousiaste ouders die met de begeesterende hulp van Pascal 15 kandidaat-vormelingen naar het Vormsel begeleiden.
Nabije toekomst:
. Lichtmis wordt op 3 februari gevierd in de kerk van Koningshof en samen beleven we de Goede Week.
. Het school- en parochiefeest, het H. Vormsel en de Eerste Communie vinden in mei plaats.

Lieve mensen,
Dit alles gaat natuurlijk niet zonder financiering: er zijn uitgaven voor herstellingswerken, verzekeringen, gebruik van pastorij en kerk. Inkomsten komen voornamelijk van de wekelijkse omhalingen en de kaarsenverkoop aan de grot.
Tijdens deze offergang kunnen jullie hosties, kaarsen, wijn en allerlei waardebonnen naar voor brengen.
Uit naam van onze parochie wil ik iedereen van harte danken voor: het organiseren van allerlei activiteiten, het bijwonen van vergaderingen en zangrepetities, jullie medewerking aan het school- en parochiefeest, het opruimen in en rond de grot. Voor de voorbereiding, de uitwerking en het voorgaan van vieringen alsook het opluisteren ervan. Voor het opzetten en afbreken van de kerststal, de spontane hulp bij recepties, het onderhoud van kerk, pastorij en tuin. Vergeten we de catecheseploeg niet en hen die de financiën en de administratie verzorgen van de kerk en de pastorij. We zijn inderdaad een levendige gemeenschap met een warm hart voor elkaar.
Jullie allemaal verdienen een fantastische pluim!

Van harte: D A N K U! Dank u!'

(Marianne, januari 2019)

Lichtmis
lichtmis

Op Lichtmis worden de dopelingen van het afgelopen jaar samen met hun familie uitgenodigd om het feest van het Licht te vieren. We willen God hierbij danken om het nieuwe leven en om zijn speciale zegen vragen.

Tijdens deze korte viering worden de kaarsen die in de kerk worden gebruikt, alsook de door u meegebrachte kaarsen gezegend. Het is een teken dat we ons licht willen delen en dat we voor anderen licht in de duisternis willen zijn.

Natuurlijk is iedereen welkom om deze speciale (40ste) dag na Kerstmis te komen vieren.

Zondag 3 februari om 16 uur in de
kerk van O.-L.-V.-Koningin van Alle Heiligen,
Ruusbroeckplein, Schoten.

Traditiegetrouw worden nadien vers gebakken pannenkoeken geserveerd.

Van harte wel-gekomen!

- 1000 kaarsen voor Afrika

Agape Makao Choir

Iemand van het 'Gospel Projectkoor Cantiamo' leerde in 2016 tijdens een privé rondreis door Tanzania het 'Agape Makao Choir' kennen. Hun dynamische en vreugdevolle straling werkte zo aanstekelijk dat het idee ontstond om dit koor naar Europa uit te nodigen.

Beide groepen treden in november 2019 samen op in de H. Hartkerk tijdens meerdere gospelconcerten. De opbrengst ervan gaat integraal naar drie goede doelen in Tanzania.

Intussen worden kaarsen (€ 5/st) verkocht om de kosten te betalen die nodig zijn om dit koor te laten overkomen. De verkoop hiervan gebeurt o.m. in diverse kerken waaronder in de

Heilige Familie op 3 februari na de viering van 10 uur.

Meer info op www.heilighartschoten.be onder Agenda

Pastorale eenheid H.Veronica
Heilige-veronica

Vanuit een geïnspireerd zijn in een God die Liefde is, in een Jezus die deze boodsschap voor ons concreet gestalte heeft gegeven, kiest onze pastorale eenheid de Heilige Veronica als voorbeeld. Deze Joodse vrouw mocht geheiligd worden omdat zij een weg heeft afgelegd om het ware gelaat van Jezus Christus aan ons kenbaar te maken.

Zij wordt Veronica van Jeruzalem uit Palestina genoemd en leefde in de 1ste eeuw.; ze was weldoenster en een volgelinge van Jezus. Ze werd heilig verklaard maar wordt niet vermeld in de evangelies maar wel in overgeleverde verhalen. Haar naam zou de samenstelling kunnen zijn van twee Latijnse woorden: 'vera' (waar, echt) en 'icon' (beeld). Haar feest wordt gevierd op 3, 4 en 27 februari alsook op 12 juli. Ze is de patrones van linnenwevers en naaisters; haar voorspraak wordt ingeroepen bij een ernstig letsel, zware verwondingen, bloedingen en voor een goede dood. Ze werd vereeuwigd in kunstwerken, iconen en in de zesde statie van de kruisweg.

Tijdens Jezus' kruisweg heeft zij zich door de joelende menigte en de agressieve soldaten gedrongen en toen vol medelijden , zacht en behoedzaam met een linnen doek zijn gelaat verfrist. Als beloning voor deze moedige liefdesdaaad zou de afdruk van zijn gelaat op het doek zijn achtergebleven. Zij is niet als anderen, die wenend uit onmacht aan de kant van de weg blijven staan; zij zet een stap naar Jezus toe, verzacht de pijn en biedt troost. Zij brengt de zorg in praktijk die Jezus zelf voorleefde in woord en daad en dit op het ogenblik dat zelfs zijn trouwste vrienden Hem in de steek lieten. Zorg voor mensen hoort bij de roeping van een kerkgemeenschap en op de eerste plaats aandacht en zorg voor mensen die zwak staan in de samenleving. Met haar als gids willen we samen de (zoek-) tocht aangaan om dienstbare en solidaire mensen te worden.

(naar 'werkgroep Diaconie en Solidariteit', 21/11/2018

Overleden:
- op 8 januari is Lieve Verheyen plots thuis gestorven. Zij was 82 jaar en de weduwe van Frans Mertens. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, leden van Samana en Okra, vrienden en kennissen namen verdrietig doch dankbaar afscheid van deze moedige vrouw op 16 januari.
'Ik verlaat diegenen die ik lief heb
om terug te zijn bij mijn grote liefde.'


Samana:
- Babbelnamiddag: 19/2/2019 .

Femma:
- Kookavond op 7/2.
Contacteer mw. Ingrid Didelez voor meer info en/of inschrijving: 03/658.16.32.
- Gezond bewegen: 28/1,4-11-18/2. .
Info en inschrijven bij mw. Frieda Van Den Plas, 03/289.90.26.

Okra:
- 25/1: babbelnamiddag met worstenbroden en appelbollen. - Wekelijks: rummikub, kaarten, zwemmen en petanque.
Alle info en inschrijvingen bij mw. Maria Vandebroek: 0494/04.58.45.

Rozenkrans:
Iedere woensdagavond om 19 uur bidden we de Rozenkrans in de pastorij.
Hartelijk welkom!Top